Visi Misi dan Tujuan

Visi Misi dan Tujuan
Visi :
Mewujudkan sarjana muslim kaffah berwawasan global.

Misi :
Misi STAI Balaiselasa  menyediakan pelayanan yang penuh tanggung jawab kepada sivitas akademika, khususnya mengantarkan mahasiswa untuk :
Kemantapan aqidah
Kedalaman spiritual
Kemuliaan etika
Keluasan/kedalaman ilmu dan intelektual
Kematangan profesional
Ketulusan dedikasi
Kemajuan inovasi dan prestasi
Mewujudkan keteladan kehidupan masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan tetap menjunjung tinggi budaya luhur budaya Indonesia

Tujuan :
Tujuan Institusi STAI Balaiselasa adalah:
Menerapkan ilmu-ilmu ke-Islaman dalam arti luas sebagai calon sarjana muslim.
Menjabarkan teori dan gagasan, kritis dengan meneliti dan merencanakan program dalam upaya memecahkan masalah masyarakat.
Mengamalkan dan mensosialisasikan ajaran Islam.
Mengembangkan cara berfikir modern yang Islami sebagai insan akademik dan memiliki wawasan ke-Islaman, keilmuwan serta kebangsaan yang luas
QQPULSA365